Offizielle Preise (Stand: 22.07.2016)

          Immobilien-
gewinn
  Aktien-
gewinn
  Zwischen-
gewinn
  Ausgabepreis (inkl. 5% Ausgabeaufschlag):   Euro 121,36   Euro 0,00   Euro 0,00   Euro 0,00
  Rücknahmepreis (ohne Rückgabeabschlag)   Euro 115,58   Euro 0,00   Euro 0,00   Euro 0,00

 

Anteilpreise