Offizielle Preise (Stand: 21.10.2016)

          Immobilien-
gewinn
  Aktien-
gewinn
  Zwischen-
gewinn
  Ausgabepreis (inkl. 5% Ausgabeaufschlag):   Euro 122,23   Euro 0,00   Euro 0,00   Euro 0,00
  Rücknahmepreis (ohne Rückgabeabschlag)   Euro 116,41   Euro 0,00   Euro 0,00   Euro 0,00

 

Anteilpreise